Regulamin

OGÓLNE WARUNKI

 • 1. Wynajmujący pozostawia kaucję zwrotną w wysokości 800 zł.

 • 2. Płatność gotówką w dniu realizacji umowy najmu.

 • 3. Wymagane dokumenty: dowód osobisty, prawo jazdy lub paszport, przy prowadzeniu działalności gospodarczej - wpis do właściwego rejestru.


SZCZEGÓLNE WARUNKI NAJMU

 • 1. Wynajmujący zgadza się wynająć, a najemca zgadza się wziąć samochód opisany w umowie na warunkach tej umowy.

 • 2. Wynajem powinien zacząć się i skończyć w punktach, miejscach i pod adresami wyszczególnionymi przez wynajmującego.

 • 3. Najemca zobowiązuje się zwrócić samochód z dowodem rejestracyjnym, kluczykami, ze wszystkimi oponami, narzędziami, radiem i innymi akcesoriami w tym stanie, w jakim wziął samochód (z wyjątkiem typowego zużycia wynikającego z eksploatacji) do miejsca i w dniu ustalonym w umowie.

 • 4. Auta są czyste. W przypadku zwrotu brudnego samochodu najemca jest zobowiązany do zapłaty kwoty 30 zł.

 • 5. Najemca wpłaca kaucję jako zabezpieczenie na pokrycie ewentualnych szkód spowodowanych przez najemcę.

 • 6. Kaucja podlega całkowitemu lub częściowemu zwrotowi przy oddaniu samochodu.

 • 7. Utrata kaucji lub jej części jest uzależniona od następujących sytuacji:
  - uszkodzenie wypożyczonego samochodu (koszt naprawy w serwisie),
  - brakujące lub podmienione części (wycena wg cennika autoryzowanego serwisu),
  - uszkodzona tapicerka i wypalone dziury po papierosach( koszt usunięcia usterki),
  - wyjątkowe zabrudzenie samochodu oraz tapicerki (koszt mycia i prania tapicerki).

 • 8. Każde ustępstwo od uzgodnionego terminu powinno być wcześniej zaakceptowane przez wynajmującego. W innym przypadku wynajmujący jest upoważniony do przejęcia (odebrania) samochodu na koszt najemcy i do obciążenia najemcy za dodatkowe używanie samochodu.

 • 9. Wynajęty samochód może być prowadzony tylko przez osoby wymienione w umowie: samochody wynajęte przez firmy - tylko przez zatrudnionych na stałe zawodowych kierowców lub inne osoby upoważnione przez firmę. Warunkiem prowadzenia samochodu przez osoby trzecie jest:
  - upewnienie się, że kierowca posiada ważne prawo jazdy co najmniej 12 miesięcy i ma ukończone 18 lat,
  - poinformowanie kierowcy o warunkach najmu i potwierdzenie stosowania ich przez kierowcę.

 • 10. Samochód nie może być prowadzony przez osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków odurzających lub leku po zastosowaniu którego zabronione jest prowadzenie samochodu. Nie zastosowanie się do powyższego skutkuje obciążeniem najemcy wszystkimi kosztami związanymi z uszkodzeniem pojazdu, jego holowaniem, itp.

 • 11. Najemcy nie wolno w szczególności:
  - uczestniczyć w spotach samochodowych,
  - wyjeżdżać samochodem za granicę bez zgody wynajmującego,
  - przewozić towarów i innych wartości niezgodnych z prawem RP.

 • 12. Podczas okresu wynajmu najemca powinien regularnie sprawdzać poziom oleju i wody oraz ciśnienie powietrza w kołach. Nie zastosowanie się do powyższego, czyni najemcę winnym za każdą szkodę wynikającą z zaniedbania.

 • 13. W przypadku ewentualnych napraw należy skonsultować się z wynajmującym.

 • 14. Najemca natychmiast poinformuje o awarii samochodu i nie będzie go używał w przypadku gdy samochód nie będzie nadawać się do jazdy.

 • 15. W przypadku wypadku najemca powinien zawiadomić policję i nalegać aby wypadek lub ewentualne zranienia były przez policję odnotowane. Wynajmujący powinien być niezwłocznie poinformowany o wypadku. Dowody (świadkowie, ślady) powinny być zabezpieczone, nazwiska i adresy osób uczestniczących w wypadku winny być spisane. Należy zrobić wszystko co pomogłoby w ustaleniu przyczyn wypadku i jego chronologii. Najemca nie powinien dokonywać żadnych działań na własną rękę, nie może ustalać sam odpowiedzialności za wypadek, płacąc pieniądze celem ewentualnego zatuszowania sprawy.

 • 16. Jeżeli samochód opisany w umowie, bądź inny będący czasowo przedmiotem tej umowy zostanie z jakiegoś powodu wyłączony z ruchu, wynajmujący ma prawo według swojego uznania zastąpić ten samochód innym alternatywnym o podobnym standardzie, a jeśli nie ma alternatywnego pojazdu, to najemca powinien otrzymać zwrot takiej części kosztów najmu opłaconych przez niego, jakie stanowi niewykorzystana część okresu najmu samochodu. Ponadto najemca nie ma praw do żadnych innych roszczeń, w stosunku do wynajmującego.

 • 17. Wynajmujący nie przejmuje odpowiedzialności za opóźnienia i straty spowodowane awarią samochodu lub innymi okolicznościami.

 • 18. Ubezpieczenie: Samochód jest ubezpieczony z zakresie Odpowiedzialności Cywilnej, kopia polisy ubezpieczeniowej jest przekazana najemcy wraz z dowodem rejestracyjnym.

 • 19. W opłatę za wynajem samochodu wliczony jest: serwis samochodowy, podmiana samochodu podczas awarii, olej.

 • 20. Najemca zobowiązuje się nie przekraczać ustalonej prędkości 130 km/h.

 • 21. Dodatkowe umowy lub poprawki do umowy najmu wymagają pisemnej zgody wynajmującego.

 • 22. Najemca zgadza się na przechowywanie jego danych personalnych w dokumentach wynajmującego. W przypadku nie wywiązania się z płatności, bądź przedstawienia fałszywych dokumentów, jego dane personalne zostaną przesłane do kartoteki osób zastrzeżonych.

 • 23. Najemca zoobowiązany jest do tankowania pojazdu na stacjach benzynowych paliwa typu ON (olej napędowy). Zabrania się tankowania pojazdu poza stacjami paliw oraz tankowania innego typu paliw, tj. biopaliw, oleju opałowego, benzyny.

 • 24. W przypadku nie zastosowania się do punktu 23, najemca będzie obciążony kosztami naprawy pojazdu w autoryzowanym serwisie.

 • 25. Wszelkie spory mogące wynikać z związku z powyższą umową winny być rozpatrywane w Sądzie, dla którego siedzibą jest siedziba wynajmującego.

 • 26. Miejscem rozprawy dla obydwu stron i zadań wynikających w związku z powyższą umową powinno być miejsce pobytu wynajmującego, jeżeli najemca jest osobą prawną lub nie ma ustawowego miejsca pobytu w Polsce.